Talonpoikainen pihapiiri - suunnittelusta toteutukseen


Pihasaneerauksen kohteena oli kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokas talonpoikainen pihapiiri, johon kuuluu erilaisia, laaja-alaisia toisiinsa liittyviä osa-alueita, joita oli osittain jo vuosien 2016 ja 2017 aikana kunnostettu. Vuoden 2018 pihaprojektin kohteina olivat:

- kahden luonnonsuojelualueeseen kuuluvan luonnontilaisen alueen ja näihin liittyvän riihirakennuksen ympäristön kunnostaminen
- varastorakennuksen ja pihatien välisen alueen kunnostaminen
- eräiden istutusalueiden muutostyöt ja täydennysistutukset.


Tavoitteena oli, että muutos- ja kunnostustoimenpiteiden tuli soveltua, suojelumääräykset huomioon ottaen, luontevalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla kyseiseen miljöökokonaisuuteen. Projekti edellytti suunnitelmaa.

Ihanin Piha Oy:n puutarhuri Piia Postila toimi tässä pihaprojektissa suunnittelijana, Helpman Oy:n puutarhurien tiimin organisoijana ja mm. kivi- ja viherrakenteiden toteuttajana.

Piia Postilan maaliskuussa 2018 tekemä luonnossuunnitelma sisälsi laajan sanallisen kuvauksen ja alustavan työselostuksen sekä yleispiirteiset piirrokset kunnostus- ja muutostöistä. Suunnitelma toteutti asetetut tavoitteet. Suunnitelmaa käsiteltiin yhdessä Piia Postilan, toteuttajafirma Helpman Oy:n työnjohtajan ja asiakkaan kanssa. Siinä vaiheessa todettiin yksimielisesti, että lopulliset päätökset suunnitelma- ja toteuttamisratkaisuista jäisivät mm. suunniteltujen maisemaniittyjen osalta maastokatselmusten yhteydessä ja toteuttamisen edetessä ratkaistaviksi.

Toteutustoimenpiteet edellyttivät maa-, kivi- ja viherrakentamista. Toteuttamisessa oli mukana kaikkiaan 10 Helpman Oy:n ammattilaista, joista työvaiheesta riippuen oli toteuttamassa 3-7 henkilöä. Oikeiden toteuttamisratkaisujen löytämiseksi oikea-aikainen ja nopea tiedonkulku sekä ohjeistus kaikkiin suuntiin ja kaikkien osapuolien välillä oli välttämätöntä ja ensiarvoisen tärkeää. Ratkaisuja pohdittiin ammattilaisten kanssa paikan päällä. Mikäli Piia ei ollut paikalla, hän oli nopeasti tavoitettavissa antamaan ohjeita ongelmatilanteissa.

Vuorovaikutus, yhteistyö ja luottamus, mitkä olivat oleellisia asioita tällaisessa laaja-alaisessa, monimuotoisessa ja useiden ammattilaisten projektissa, toimi koko projektin aikana erinomaisesti. Piia Postila oli erittäin ammattitaitoinen, huolellinen ja innostunut kaikissa eri tehtävissään, oli tekemisen meininkiä. Pihaprojektille asetetut tavoitteet yksityiskohtineen saavutettiin; luonteva ja tarkoituksenmukainen miljöökokonaisuuteen nivoutuva toteutus.

29.1.2019
Hertta Rutanen

Vuoden 2018 suunnittelusta vastasi Ihanin Piha Oy, ja toteutuksesta Helpman Oy.